Sundventilatiooni puhastamine

Sundventilatiooni puhastamine

Miks?

Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik!

Tuleohutuse seadus § 27  lõige 1
§ 27. Seadmele ja paigaldisele esitatavad nõude
(1) Seadme ja paigaldise paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhinduda tootja kasutusjuhendist ja õigusaktidest.

Sundventilatsioon puhastuse standard:

Standard ja puhastuse intervall: Eesti Standard EVS 812-2:2014 „Ehitise Tuleohutus“

  • 1.1 Kogu ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega peab saama puhastada ilma konstruktsioone kahjustamata. Puhastamisrežiim oleneb objektist ja see tuleb vajaduse korral kooskõlastada järelevalveorganitega. Puhastamise sagedus peab olema vähemalt kord aastas. Kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva.

Euroopa liidus kehtvis Standard: Euroopa Liidu Standardile: EN 15780

Soomes kehtiv Standard: Soome standardile. Suomen Sisäilmayhdistys „Sisäilmastoluokitus 2008” visuaalsele puhtusklassile 0,0-0,1 gm2

Ventilatsioonitorustiku puhtus mõjutab otseselt sisekliimat.
Puhtaks ventilatsioonikanaliks loetakse kanalit mille mustustase on ≤0,4g/m2.

Miks meilt?

  1. Oleme esimene ettevõtte Eestis kes hakkas antud teenust pakkuma.
  2. Pakume antud vallas kvaliteetsemat teenust üle Eesti Vabariigi.
  3. Meie puhastusmeeskonnad on koolitatud ja suurte kogemustega.

Selle tõestuseks väljastame kliendile:

  • Puhastusteenuste akti mis on pädev ka Päästeametile.
  • Nõuame kliendi poolt alati järelülevaatust objektil. Klient valib vabalt 5 kontrollpunkti süsteemist.
  • Iga aktiga on kaasas fotod/videod puhastustöödest.

Meie masinapark on suurim Eestis. Oleme seadmetesse investeerinud üle 200 000 €. Seega saame hakkama ka kõige nõudlikuma ventilatsioonisüsteemi puhastusega.

Kui tihti?

Ventilatsiooni puhastust on vaja teostada määruste järgi avalikes hoonetes mitte harvem kui 5 a. tagant.
Ventilatsiooni puhastus on osa Enesekontrolli plaanist ja Tuleohutuse plaanist. Mis on nõutav Päästeameti poolt.

Kuidas me seda teeme?

Ventilatsioonikanaleid puhastatakse mehhaaniliselt harjates, kasutades nõudlike objektide puhul ka spetsiifilisi lahusteid. Puhastusmasinate harjade konstruktsioon võimaldab nende ligipääsu nii teravatesse nurkadesse kui kitsastesse kohtadesse. Pöörlemissuuna vahetaja abil pöörab hari kanali nurkades vajalikku suunda Alarõhu tekitamiseks kanalisse kasutame tõhusaid alarõhumasinaid, mille võimsus on 2 500-30 000 m³/h. Need on varustatud filtritega, mis täidavad ka mustuse kogumise ülesannet. Et alarõhumasinast väljuvat õhku ei ole võimalik ehitisest välja suunata, on masin varustatud peen- või mikrofiltriga. Alarõhumasin tekitab kanalisse tormi-iilile sarnaneva, 15-30 m/s liikuva õhuvoo, mis tagab lahti harjatud saasta täieliku eemaldumise kanalist.

Lisainfot

40% siseõhu saastest pääseb ruumidesse ventilatsiooni seadmestiku kaudu. Sissetuleva õhu filtreid vahetatakse sageli liiga harva, mistõttu võib puhastamata õhk filtri kõrvalt sisse voolata. Siseneva õhu kvaliteeti alandab ka seadme tootmise, transpordi, ladustamise ning montaaþi käigus seadme sisepindadele kogunenud mustus, mis on väga heaks kasvukeskkonnaks mikroobidele.

Ventilatsiooni torustikku kogunenud tolmu ja muude tuleohtlike materjalide abil levib ventilatsiooni torustikus tuli välkkiirusel edasi kogu hoonesse.
Ameerika allergoloogiainstituudi uuringutest on selgunud, et 50% kõikidest haigustest on põhjustanud või võimendanud halb siseõhk, mis omakorda tuleneb ventilatsiooni puhastamise mitteteostamisest.

Ventilatsiooni kanalite sisepind on arvutuste järgi umbes 10% ruumi põrandapinnast. Kui põrandaid puhastatakse vähemalt kord nädalas, siis ventilatsioonitoru, mille eesmärk on tuua meile elutähtsat värsket õhku, on paljudel juhtudel puhastamata kogu hoone kasutusel oleku aja. Ventilatsiooni puhastamine tagab tervisliku töökeskkonna!

Päästeameti ventilatsioonisüsteemi hooldamise ja puhastamise soovitused Tellijale